ovjera potvrda o školovanju i prijevozu

ZBOG SIGURNOSTI ZDRAVLJA UČENIKA ZABRANJEN JE ULAZAK U ŠKOLU RODITELJIMA/SKRBNICIMA/BIVŠIM UČENICIMA I OSTALIM NEOVLAŠTENIM OSOBAMA bez prethodne najave.

 

Potvrde o školovanju učenika i obrasci za prijevoz učenika ovjeravaju se na slijedeći način:

 

– obrasci potvrde o školovanju i obrasci  Potvrde 75% sufinanciranja međumjesnog prijevoza nalaze se ispred oglasne ploče za učenike

– učenik ispunjava potreban obrazac svojim osobnim podacima (na obrascu Potvrde 75% osim osobnih podataka treba ispuniti i slijedeće podatke: razredni odjel, naziv prijevoznika, te podatke o adresi učenika koje potpisuje roditelj)

– ispunjeni obrazac učenik predaje razredniku na potpis (ukoliko taj dan nema razrednika, obrasce može potpisati predmetni nastavnik)

– ispunjen i potpisan obrazac učenik ostavlja u za to predviđenu kutiju (ispunjeni i potpisani obrasci za ovjeru) koja se nalazi ispred oglasne ploče za učenike

– obrazac će biti ovjeren isti dan ukoliko je učenik u turnusu s tajništvom, odnosno slijedeći dan ukoliko je u suprotnom turnusu

– učenik preuzima ovjereni obrazac iz za to predviđene kutije (ovjereni obrasci) koja se nalazi ispred oglasne ploče za učenike

 

 

ISTI JE POSTUPAK IZDAVANJA I ZA SVE OSTALE OBRASCE.

PROTOKOL ZA PROVEDBU UPUTA HZJZ-a

Na temelju Uputa za sprječavanje i suzbijanje epidemije covid-19 vezano za rad predškolskih ustanova, osnovnih i srednjih škola u školskoj godini 2020./2021., HZJZ-a, od 24. 8. 2020., (dalje: Upute HZJZ-a za šk. g. 2020./2021.) i čl.6. Statuta, ravnatelj Prehrambeno-tehnološke škole, Josip Šestak, dipl. teolog, donosi sljedeći
 

Duplikat svjedodžbe/prijepis svjedodžbe/uvjerenje o završenom razredu ili završnom ispitu ili obrani završnog rada

Duplikat svjedodžbe/prijepis svjedodžbe/uvjerenje o završenom razredu ili završnom ispitu ili obrani završnog rada izdaje se u slučaju kad je svjedodžba izgubljena, uništena ili u drugim opravdanim slučajevima. Zahtjev za izdavanje duplikata svjedodžbi/prijepisa 
svjedodžbi/uvjerenja ovlaštena je podnijeti osoba kojoj je izdana svjedodžba. Osobe koje nisu u mogućnosti osobno zatražiti i preuzeti 
duplikat svjedodžbe/prijepis svjedodžbe/uvjerenje, trebaju osobi koja će podnijeti zahtjev i preuzeti duplikat dati punomoć ovjerenu kod 
javnog bilježnika.

1. Osoba koja traži duplikat svjedodžbe /prijepis svjedodžbe /uvjerenje o završenom razredu/završnom ispitu/obrani završnog rada 
predaje zahtjev za izdavanje duplikata – obrazac zahtjeva može se preuzeti u tajništvu škole ili na poveznici koja se nalazi u pirlogu.

2. Ispunjen i potpisan obrazac zahtjeva možete poslati na e-mail: ured@ss-prehrambenotehnoloska-zg.skole.hr  ili osobno donijeti u 
tajništvo škole. Uz zahtjev potrebno je priložiti upravnu pristojbu u iznosu od 70,00 kuna u državnim biljezima sukladno tarifnom broju 52. 
toč. 6. Uredbe o tarifi upravnih pristojbi (NN, br. 8/2017) i presliku uplate za izdavanje duplikata svjedodžbe /prijepisa svjedodžbe 
/uvjerenja, a ako šaljete e-mailom i presliku osobne iskaznice.

3. Temeljem odluke Školskog odbora Prehrambeno-tehnološke škole od 30.06.2016. godine izrada duplikata svjedodžbe/prijepisa/uvjerenja pojedinog razreda naplaćuje se 80,00 kuna, a duplikat/prijepis/uvjerenje o završenom srednjem obrazovanju/završnom 
ispitu/obrani završnog rada 100,00 kuna.
Uplata se vrši na račun škole: IBAN: HR7924020061100949188
Primatelj: Prehrambeno-tehnološka škola, Zagreb, Gjure Prejca 2
Svrha plaćanja: duplikat svjedodžbe za _______ (ime i prezime osobe za 
koju se izdaje duplikat svjedodžbe).

4. Osoba koja je na temelju članka 8. Zakona o upravnim pristojbama (NN, br. 115/2016) oslobođena od plaćanja upravne pristojbe, obvezna je uz zahtjev priložiti odgovarajuću ispravu kojom dokazuje svoj status (potvrdu/rješenje nadležnog tijela), radi oslobođenja od 
plaćanja upravne pristojbe za duplikat svjedodžbe.

5. Duplikat svjedodžbe izdaje se na obrascu koji je isti kao i obrazac originalne svjedodžbe. Ukoliko škola više ne posjeduje originalni 
obrazac izdaje se prijepis svjedodžbe temeljem dostavljene preslike svjedodžbe ili uvjerenje temeljem podataka iz matične knjige.

6. Duplikat svjedodžbe/prijepis svjedodžbe/uvjerenje izdaje se najkasnije u roku od 15 dana od dana podnesenog zahtjeva i dokaza o 
uplati. Preuzimate ga osobno ili uz ovjerenu punomoć u tajništvu škole po dogovoru.


Za sve ostale informacije možete se obratiti na  telefon 01/6471 300 ili na e-mail: ured@ss-prehrambenotehnoloska-zg.skole.hr.

PRILOG: zahtjev