NATJEČAJ

PREHRAMBENO-TEHNOLOŠKA ŠKOLA
Gjure Prejca 2
p.p. 18
10 040 ZAGREB-DUBRAVA

na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18. i 98/19.) i članka 3. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u Prehrambeno-tehnološkoj školi

objavljuje

N A T J E Č A J

za radna mjesta

 1. Nastavnik/ca strukovnih predmeta – 1 izvršitelj/ica – puno radno vrijeme – neodređeno, uz probni rad od 3 mjeseca.
 2. Nastavnik/ca strukovnih predmeta – 1 izvršitelj/ica – nepuno radno vrijeme – 15 sati tjedno – neodređeno, uz probni rad od 3 mjeseca.
 3. Suradnik/ca u nastavi – 1 izvršitelj/ica – puno radno vrijeme – neodređeno, s najmanje 5 godina radnog staža u struci, uz probni rad od 2 mjeseca, početak rada 7. rujna 2020. godine.

Uvjeti:

Kandidati koji se prijavljuju na natječaj uz opće uvjete za zasnivanje radnog odnosa sukladno Zakonu o radu (Narodne novine 93/14. i 127/17.) moraju ispunjavati i uvjete prema člancima 105. i 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi i članku 17. Pravilnika o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu za nastavnika/cu strukovnih predmeta, a za suradnika/cu u nastavi uvjeti propisani točkom 4. Kadrovski uvjeti Strukovnog kurikuluma za stjecanje kvalifikacije prehrambeni tehničar (Narodne novine 74/17.).

Uz vlastoručno potpisanu prijavu potrebno je priložiti:

 • životopis
 • dokaz o stupnju i vrsti stručne spreme
 • rodni list  
 • dokaz o državljanstvu
 • potvrda o pedagoško-psihološkoj izobrazbi
 • potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje kojom se prikazuje radno-pravni status osiguranika
 • uvjerenje nadležnog suda da kandidat nije pravomoćno osuđen niti se protiv njega vodi kazneni postupak za kaznena djela iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (izdano nakon objave ovog natječaja)
 • potvrdu kojom se dokazuje radno iskustvo u struci za radno mjesto pod točkom 3.

Pravo prednosti pri zapošljavanju:

Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim zakonima, dužni su se u prijavi pozvati na to pravo i priložiti sve dokaze propisane tim zakonom te imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine 121/17.), dužni su uz prijavu na javni natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju uvjeta iz natječaja i dokaze potrebne za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju, a koji su objavljeni na internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja sukladno članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom, uz prijavu na javni natječaj dužni su, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i rješenje o utvrđenom invaliditetu, odnosno drugu javnu ispravu o invaliditetu, na temelju koje se osoba može upisati u očevidnik zaposlenih osoba s invaliditetom te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji je način prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (npr: rješenje, ugovor, sporazum i sl.).

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja sukladno članku 48. f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata, uz prijavu na javni natječaj dužni su, osim ispunjavanja traženih uvjeta, priložiti i rješenje ili potvrdu o priznatom statusu iz koje je vidljivo spomenuto pravo, izjavu da do sad nisu koristili pravo prednosti prilikom zapošljavanja po toj osnovi, dokaz iz kojeg je vidljivo na koji način je prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (rješenje, ugovor, sporazum i sl.).

Ostale napomene

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.
Izrazi koji se koriste u muškom rodu neutralni su i odnose se na osobe oba spola.
Prilozi koji se podnose uz prijavu podnose se u preslici. Preslike traženih priloga ne moraju biti ovjerene, a kandidat koji bude izabran dužan je prije sklapanja pisanog ugovora o radu dostaviti dokumente u izvorniku ili ovjerene preslike tražene dokumentacije na uvid.

Kandidati koji su stekli inozemnu obrazovnu kvalifikaciju dužni su uz prijavu na natječaj priložiti rješenje o priznavanju istovrijednosti sukladno Zakonu o priznavanju istovrijednosti stranih školskih svjedodžbi i diploma ili Zakona o priznavanju inozemnih obrazovnih kvalifikacija, odnosno Zakona o reguliranju profesija i priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija.

Sukladno odredbama Opće uredbe o zaštiti podataka broj 2016/679 i Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (Narodne novine 42/18.) svi dokumenti dostavljeni na natječaj poslani su slobodnom voljom kandidata te se smatra da je kandidat dao privolu za obradu svih podataka, a koji će se obrađivati isključivo u svrhu provođenja natječajnog postupka.

Prijave

Rok za dostavu prijave je osam (8) dana od dana objave natječaja.
Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.
Kandidatom prijavljenim na natječaj smatrat će se samo osoba koja podnese pravodobnu i potpunu prijavu te ispunjava sve uvjete iz natječaja.
Škola će provesti selekcijski postupak (razgovor s kandidatima).
Obavijest o danu i vremenu provođenju selekcijskog postupka za kandidate koji zadovoljavaju uvjete natječaja bit će objavljena na mrežnoj stranici škole https://prehrambeno-tehnoloska-skola.hr/

Prijava sa svom traženom dokumentacijom dostavlja se isključivo poštom na adresu: Prehrambeno-tehnološka škola, Gjure Prejca 2, 10040 Zagreb, p.p. 18, s naznakom „za natječaj“.

Obavijest o rezultatima natječaja bit će objavljena na mrežnoj stranici škole https://prehrambeno-tehnoloska-skola.hr/ najkasnije u roku od 15 dana od dana završetka natječaja.