Isfuraj životopis

Prema Nacionalnom kurikulumu za strukovno obrazovanje jedan od glavnih svrha strukovnog obrazovanja osim stjecanja kvalifikacije je i  osobni razvoj pojedinca s posebnim naglaskom na razvoj poduzetnosti, inovativnosti i kreativnosti, zapošljivosti i samozapošljivosti.

Prema  Zakonu o HKO-u ključne kompetencije za cjeloživotno učenje su kompetencije odgovarajuće razine koje su nužne pojedincu za uključenost u život zajednice. Osnova su za stjecanje kompetencija tijekom života za sve osobne, društvene i profesionalne potrebe, a obuhvaćaju komunikaciju na materinskom jeziku, komunikaciju na stranim jezicima, matematičku kompetenciju i osnovne kompetencije u prirodoslovlju i tehnologiji, digitalnu kompetenciju, kompetenciju učiti kako učiti, socijalnu i građansku kompetenciju, inicijativnost i poduzetnost te kulturnu svijest i izražavanje.

U nastavnom planu i programu za zanimanje Tehničar nutricionist iz 2005. god. nisu dovoljno zastupljene kompetencije koje su vezane uz poduzetnost i inicijativnost, a u strukovnom kurikulumu za zanimanje Prehrambeni tehničar iz 2017. god. u okviru predmete Poduzetništvo u prehrambenoj industriji i Poslovna komunikacija stječu se znanja i vještine vezana uz razvoj poduzetništva i zapošljavanje.

Cilj projekta: Jačanje strukovnih kompetencija učenika u području poduzetnosti, aktiviranje osobnih i poslovnih potencijala te prepoznavanje prilika za djelovanje i preuzimanje odgovornosti u osobnom i poslovnom okruženju.

Način realizacije projekta:

Vrijeme trajanja projekta: od 1.10.2019. do 1.10.2022.

Projekt provode nastavnice Maja Vugrinec, dipl. ing. i Jasna Rep, dipl. ing., te učenici 3c, 3d, 4c i 4c1

24. 2. i 27.2. 2020. u okviru projekta „Isfuraj ŽIVOTopis“ provedena je aktivnost izrade životopisa i molbe za posao u razredu 4b zanimanja tehničar nutricionist. Edukaciju su provodili učenici 4c razreda zanimanja prehrambeni tehničar i prof. Jasna Rep.

Nastavljamo s projektom „Isfuraj ŽIVOTopis“  u virtualnom okruženju, materijali vezani uz aktivnost izrade životopisa i molbe za posao u razredu 4a zanimanja tehničar nutricionista su dostupni u prilogu, te su u provedbi u okviru sata razrednika.

Projekt provode nastavnice Jasna Rep, dipl. ing. i Maja Vugrinec, dipl. ing.  

Prilog: