Ambidekster klub

Program Ambidekster kluba „Korak dalje – klub za zapošljavanje mladih u riziku od socijalne isključenosti“

O programu: udruga Ambidekster klub tijekom ove školske godine u našoj školi provodi program „Korak dalje“. Aktivnosti programa usmjerene su osnaživanju, osposobljavanju i motiviranju mladih u riziku od socijalne isključenosti i opće populacije mladih za aktivno uključivanje u tržište rada sa svrhom unapređenja kvalitete njihova života.

Opći cilj projekta je: poticati mlade u riziku od socijalne isključenosti i opću populaciju mladih u dobi od 15 do 21 godinu na usvajanje znanja i vještina koje će im pomoći pri povećanju šansi za zapošljavanje kroz formiranje i djelovanje kluba za zapošljavanje mladih „Korak dalje“.

U svrhu doprinosa ostvarenju navedenog cilja u našoj školi provodit će se: edukacija opće populacije mladih „Što nakon srednje škole?“ – edukativne radionice za maturante koje će se održati na satovima razrednika kojima će se obuhvatiti sljedeće teme: prava mladih, mjere aktivne politike zapošljavanja, pisanje životopisa i zamolbi za posao, vježbanje komunikacijskih i prezentacijskih vještina kroz oslanjanje na vlastite jake strane i resurse te poticanje motivacije za traženje posla i osvještavanje osobne odgovornosti u tom procesu.

Sve troškove provođenja aktivnosti programa podmirit će Ambidekster klub uz financijsku potporu Ministarstva socijalne politike i mladih.

Više o aktivnostima Ambidekster kluba saznajte na Facebooku:

http://www.facebook.com/ambidekster.klub

te na mrežnoj stranici Ambidekster kluba

http://www.ambidekster.hr